En aquests moments no tenim cap inscripció oberta.

En efectuar la inscripció anticipada, el participant accepta el càrrec de l'import total de la inscripció. Aquesta quantitat no serà reemborsable en cas d'absència del participant en la prova inscrita. Les inscripcions no són transferibles d'una prova a una altra o d'un participant a un altre.

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. És per això que dono el meu consentiment per poder fer ús de fotografies i/o vídeos on aparegui.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 i el seu reglament, Trialsport els informa que les seves dades personals seran tractades i incorporades als nostres sistemes informàtics i documentals. Si voleu podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei, adreçant un escrit amb la fotocòpia del DNI a info@trialsport.es.

DECLARACIÓ RESPONSABLE ENFRONT LA COVID-19
Proves organitzades i autoritzades per la Federació Catalana de Ciclisme (FCC).
• Que conec el context de la pandèmia provocat pel COVID-19 i els riscos que comporta i eximeixo a la FCC i als club organitzadors de qualsevol responsabilitat.
• Que reuneixo els requisits de salut establerts específicament pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per realitzar l’activitat esportiva.
• Que sóc coneixedor de la informació i comunicats per part de la FCC, per al retorn als entrenaments i competicions segons cada fase i entrada a la “nova normalitat“.
• Tanmateix, conec i he llegit els protocols de retorn a les competicions, publicats per la FCC, i en sóc coneixedor de les precaucions a prendre.
• Que he llegit i entès els procediments publicats per la FCC, així com per les instal·lacions esportives on realitzo els entrenaments i activitats, i em comprometo a complir-los.
• En cas de menors d'edat, el pare, mare o tutor legal autoritza al ciclista a realitzar les proves, curses i activitats federades on s’inscriu.
• I per que així consti, signo aquesta declaració, de forma implícita amb la inscripció a la prova.